top of page
AdobeStock_385943421_edited.jpg

מסלול שמאות רכוש - מפוקח

מועד פתיחה: 07/8/24
מתכונת הקורס: פרונטלי פעמיים בשבוע אחר הצהריים + תעודת הסמכה של משרד הכלכלה

הצטרפו להכשרה המקצועית הזו שתעניק לכם כלים יישומיים להערכת רכוש, קביעת פיצויים ותיאום תהליך השיקום!

שמאי הרכוש הינו הגורם המקצועי העוסק ב:

הערכת שווי רכוש לצורכי פירוק שותפות, כינוס נכסים, מחלוקות בין גורמים שונים ו/או המתבררות בבתי משפט.

במקרי נזק ו/או לאחר אירוע אסון כלשהו הגורם לפגיעה ברכוש.

tractor destroying building_edited_edite
תפקידו כולל:
 • אבחון האירוע

 • בדיקה ראשונית הקובעת אם קיים חשש לסיכון חיי אדם ובמקרה הצורך לזמן גורמי מקצוע מתאימים ובמקרה הצורך אישור פינוי פיצוי

 • קביעת סיבת הנזק, תוך היעזרות במומחים ע"פ הצורך ובהתאם לסוג האירוע

 • איתור מקור הנזק

 • איתור כלל הנזקים וסימונם

 • בדיקה פיזית ותיעוד מפורט של כלל הנזקים

 • קביעת הליך החזרת המצב לקדמותו

 • תמחור – הערכה כספית של נשוא השומה

 • הכרת הכיסויים בחוקים / תקנות / סוגי הפוליסות / כתבי כיסוי : קרן פיצויים, מס רכוש

 • חברות ביטוח

 • כתיבת חוות דעת מנומקת המתעדת הממצאים באתר מבלי להתייחס לסוגיית החבות.

המסיימים יקבלו תעודה של  משרד הכלכלה - זרוע העבודה

bottom of page