top of page

חשבונאות ופיננסים

הנהלת חשבונות
Office Desk

קורס הנהלת חשבונות 2 + 1

(מגמה 8162)

פיקוח משרד הכלכלה והתעשייה

 

ההתפתחות במסחר במשק הישראלי והתמורות בעולם מעלות את הדרישה ואת הביקוש למנהלי חשבונות מקצועיים. הנהלת החשבונות מהווה כלי בקרה חשוב בכל ארגון על מנת לעקוב אחר היקף המחזור הכספי. כל מנהל ארגון או עסק פרטי זקוק לנתונים כספיים בזמן אמת לצורך המשך ניהולו.


מטרת הקורס:
להקנות ידע תיאורטי ומעשי מקיף בכל מגוון הנושאים הקשורים להנהלת חשבונות ברמה הגבוהה ביותר ולהכשיר את מנהלי החשבונות בתחומי האחריות כמו הנפקת חשבונות, תשלומים לספקים, הכנת משכורות, התאמות בנקים וגביית חובות.

קהל היעד:
הקורס מיועד למעוניינים לעבוד כמנהלי חשבונות בארגון, בחברה או בעסק פרטי באופן מקצועי, או כאלה העובדים בתחום ורוצים לרכוש ידע נוסף ותעודה.

נושאי הלימוד:

 • מושגי יסוד בכלכלה - ידיעה כללית

 • מושגי יסוד בבנקאות ובביטוח

 • תורת המסחר

 • חישובים מסחריים

 • כללים ועקרונות חשבונאיים מקובלים

 • רווח והפסד

 • חשבונאות פיננסית

 • רכוש קבוע, רכוש מופשט והוצאות נדחות

 • הצמדה והפרשי שער, ניכיון שטרות ושיקים ועוד


תנאי קבלה:

 • בוגרי 12 שנות לימוד או 11 שנות לימוד וציון עובר בבחינת כניסה במתמטיקה בסיסית

 • ועדת קבלה


מתכונת הלימודים:

מסלול בוקר: יום רביעי, בין השעות 08:30 ל-15:00
משך הלימודים: כ-11 חודשים
מס' שעות הלימוד: 316 שעות אקדמיות 

 

לעומדים בהצלחה בדרישות הקורס תוענק תעודת "הנהלת חשבונות 1 + 2"  מטעם משרד הכלכלה והתעשייה ומטעם המכללה האזורית אשקלון.

*התשלום אינו כולל חומרי לימוד ותשלום עבור מבחנים חיצוניים.

bottom of page