top of page

המרכז ללימודי תעודה ומקצוע

המרכז ללימודי תעודה ומקצוע מחדש את פעילותו משנות ה-90 ואילך, ומציע לציבור הרחב לימודי תעודה ומקצוע בהכשרות קצרות טווח. לפעילות זו שותפים "קרן מעגלים" ומשרד הכלכלה.

"קרן מעגלים" מסייעת ללומדים, שעומדים בקריטריונים שקבעה, במימון מלא של הקורסים שהיא מאשרת למכללה.

המרכז ללימודי תעודה ומקצוע מחדש את פעילותו ומציע לציבור הרחב לימודי תעודה ומקצוע בהכשרות קצרות טווח

חדשות והודעות

bottom of page